Regulamin sklepu internetowego www.drherb.pl

 1. DEFINICJE
  1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  2. Sprzedający - zwany dalej Sprzedającym lub firmą. Drherb K& S sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin, KRS0000876501, NIP 7011010477;
  3. Sklep - sklep internetowy dostępny pod nazwą www.drherb.pl Za pośrednictwem sklepu Klient może składać zamówienia;
  4. Punkty Stacjonarne - stoiska handlowe mieszczące się w C.H. ViVO, 20-108 Lublin, Al.Unii Lubelskiej 2 oraz w C.H.E Leclerc ul. Zana 19, 20-601 Lublin;
  5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
  6. Towar - produkty prezentowane w Sklepie;
  7. Regulamin - określający i regulujący zasady funkcjonowania sklepu www.drherb.pl oraz zawartych za jego pośrednictwem umów kupna – sprzedaży;
  8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  9. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
  11. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.drherb.pl w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.drherb.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
  3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe.
  4. Podanie danych osobowych oznaczonych, jako obligatoryjne konieczne jest w celu rejestracji w sklepie internetowym, w procesie składania zamówień przy użyciu formularza zamówienia oraz wysyłania newsletterów. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych powyżej.
  5. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
   1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
   2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
   3. korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
   4. nieumieszczania na łamach Sklepu niechcianych lub niepotrzebnych informacji w szczególności niezamówionej informacji handlowej (spam);
  6. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta bądź usunięcia konta Klienta w szczególności, gdy:
   1. nastąpiło naruszenie niniejszego Regulaminu;
   2. w trakcie rejestracji w Sklepie zostały podane nieprawdziwe dane, niedokładne lub wprowadzające w błąd;
  7. W przypadku zablokowania bądź usunięcia konta Klientowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Operatora.
 4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
  1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
  2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  3. Wybór Towarów jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
  4. Po dokonaniu wyboru Towarów należy nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy” i kierować się wyświetlanymi komunikatami na stronie.
  5. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres wysyłki;
   3. nr kontaktowy;
  6. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
  7. Umowę uznaje się za zawartą w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.6. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia zamówienia, należy sprawdzić czy wiadomość nie została oznaczona, jako spam i skontaktować się ze Sklepem.
  8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.
  9. Sprzedający zastrzega sobie, iż zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.
  10. Rabaty i promocje sklepu www.drherb.pl nie łączą się.
 5. DOSTAWA I PŁATNOŚCI
  1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
  2. Wysyłka zamówionych Towarów są dokonywane od poniedziałku do piątku.
  3. Klient jest obciążany kosztami dostawy. Koszty oraz termin dostawy dostępny jest na stronie sklepu internetowego w zakładce Dostawa i płatność.
  4. Towar jest dostarczany za pomocą firm kurierskich lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu. Istnieje również możliwość odbioru osobistego towarów w Punkcie Stacjonarnym.
  5. Koszt przesyłki ponosi Sprzedający, jeżeli wartość zamówienia wynosi minimum 100 PLN
  6. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub fakturę VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
  7. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
   1. przelewem w PLN na konto bankowe sprzedającego 05 1870 1045 2083 1074 6930 0001;
   2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl;
  8. Sklep ma prawo do automatycznego anulowania zamówienia, jeśli nie zostanie ono opłacone przez Kupującego w ciągu 3 dni od zakupu.
 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy:
   1. wysłać stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy: mailem na adres kontakt@drherb.pl lub dołączyć oświadczenie do paczki ze zwracanym towarem;
   2. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy należy podać numer konta, na który mają zostać zwrócone pieniądze. Oświadczenie powinno zostać dostarczone Sprzedającemu w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru. O zachowaniu w/w terminu decyduje data maila lub stempla pocztowego;
   3. można skorzystać z podanego wzoru formularza odstąpienia od umowy, lecz nie jest to wymóg konieczny link do wzoru;
   4. zwracany Towar nie może nosić oznak użytkowania (powinien być w oryginalnym pudełku, zalakowany, niezniszczony, nieużywany);
   5. zwrot Towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu);
   6. do paczki ze zwracanym towarem należy dołączyć dowód zakupu (oryginał paragonu fiskalnego lub faktury);
   7. zwracany Towar należy wysłać do jednego z punktów stacjonarnych;
  3. Skutki odstąpienia od umowy:
   1. po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz paczki ze zwracanym towarem, Klientowi zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru plus koszt dostawy na konto podane w formularzu oświadczenia odstąpienia od umowy. Kwota zostanie zwrócona nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia zwracanego towaru;
   2. koszt dostawy zostanie zwrócony do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki oferowanej przez Sprzedającego. Jeżeli Klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu;
   3. koszty odesłania towaru ponosi Kupujący;
 7. REKLAMACJE
  1. Klient powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiło uszkodzenie Towaru w trakcie dostawy. W razie stwierdzenia naruszeń lub uszkodzeń, należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody z zaznaczeniem zastrzeżeń, co do stanu przesyłki. Warunkiem przyjęcia reklamacji będzie spisany protokół szkody z właściwą datą, podpisami Kupującego i kuriera, oraz zdjęcia uszkodzonego towaru i opakowania.
  2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający w ciągu 4 dni roboczych wysyła na własny koszt nowy, pełnowartościowy Towar do Kupującego.
  4. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.
 8. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest Drherb K&Ssp. z o.o., z siedzibą przy ul. Tomasza Zana 19, 20-601 Lublin, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 7011010477 KRS0000876501.
  2. Dane osobowe przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. Dostęp do danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy.
  3. Dane osobowe wykorzystywane są celu stworzenia indywidualnego konta Klienta w Sklepie, służą również do zawarcia oraz realizacji umowy kupna sprzedaży oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego.
  4. Klient ma pełną możliwość dostępu do swoich danych osobowych w celu ich weryfikacji, zmian lub też żądania usunięcia. Klient ma też możliwość edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.
 9. POLITYKA COOKIES
  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
  5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  6. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
  7. Udostępnianie danych.
   1. dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych;
   2. dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby;
   3. operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania;
  8. Jakich rodzajów plików typu cookie używamy?
   1. cookies sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
   2. cookies stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Nie gromadzą i nie pobierają one danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika;
   3. cookies własne są zamieszczane przez administratora i są związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez administratora za pośrednictwem serwisu;
   4. cookies zewnętrzne są zamieszczane przez partnerów administratora, za pośrednictwem strony internetowej serwisu (Google Analytics, Google, Google Earth, Google Maps, plus.google.com, Facebook, Twitter, ebay, Allegro, IAI Shop, PayU, PayPal i inne);
  9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
   1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www;
   2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
    1. Internet Explorer
    2. Chrome
    3. Safari
    4. Firefox
    5. Opera
    6. Android
    7. Safari (iOS)
    8. Windows Phone
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
  2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
  3. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o znaczących zmianach Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.